Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.22. Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng

25/12/2015 11:04 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.22. Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng
(Điều 22Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân lưu trữ thông tin cá nhân của mình trên môi trường mạng thực hiện việc kiểm tra, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin đó.
2. Tổ chức, cá nhân không được cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có sự đồng ý của người đó.
3. Cá nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin cá nhân.  

Lượt truy cập: 3381

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)