Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.19. Công cụ tìm kiếm thông tin số

25/12/2015 10:59 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.19. Công cụ tìm kiếm thông tin số
(Điều 19Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Công cụ tìm kiếm thông tin số là chương trình máy tính tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin số, thực hiện việc tìm kiếm thông tin số và gửi lại thông tin số tìm kiếm được.
2. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển, cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin số.
3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngừng cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác công cụ tìm kiếm đến các nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đó là trái pháp luật. 

Lượt truy cập: 2526

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)