Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin

25/12/2015 10:37 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin
(Điều 10Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
2. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.
( Điều này có nội dung liên quan đến Điều 36.5.LQ đề mục tổ chức, hoạt động và quản lý hội) 

Lượt truy cập: 2466

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)