Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin

25/12/2015 09:08 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin
(Điều 3Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật công nghệ thông tin với quy định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thì áp dụng quy định của Luật công nghệ thông tin.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Lượt truy cập: 2807

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)