Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi

04/12/2017 11:06 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.15. Xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi

1. Việc xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi phải được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Lượt truy cập: 1968

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)