Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Nội dung và thời hạn của giấy phép bưu chính

04/12/2017 15:30 CH Xem cỡ chữ

 Điều 3.1.LQ.22. Nội dung và thời hạn của giấy phép bưu chính
1. Giấy phép bưu chính có những nội dung chính sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;
b) Loại hình dịch vụ bưu chính cung ứng;
c) Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;
d) Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;
đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;
e) Thời hạn của giấy phép bưu chính.
2. Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm.

Lượt truy cập: 2251

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)