Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/01/2021

Số liệu - Báo cáo

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010

(17/06/2011)
Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2010 hướng tới mục đích đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2010.