Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

Số liệu - Báo cáo

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà

(28/09/2023)

Kết luận kiểm tra số 1132/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In Nhãn Bao bì Hoàng Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack

(28/09/2023)

Kết luận kiểm tra số 1131/KLKT-CXBIPH ngày 22/09/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH LS Pack của Cục Xuất bản, In và Phát hành.