Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/07/2022

Lấy ý kiến về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân. Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị Thủ tướng phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Vụ Thi đua khen thưởng - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các cá nhân có tên sau đây.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Ngày bắt đầu 30/06/2022 Ngày hết hạn 13/07/2022
Xem các góp ý Gửi góp ý
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày bắt đầu 27/06/2022 Ngày hết hạn 08/07/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 06/06/2022 Ngày hết hạn 06/08/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 03/06/2022 Ngày hết hạn 03/08/2022


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 25/05/2022 Ngày hết hạn 25/07/2022Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày bắt đầu 23/05/2022 Ngày hết hạn 23/07/2022Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý