Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Tin tức

Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(18/08/2010)
Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, trên cơ sở kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 30 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước với các giải pháp có tính hệ thống nhằm rà soát, đơn giản hóa và loại bỏ bớt các thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(18/08/2010)

Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, trên cơ sở kế hoạch cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 30 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước với các giải pháp có tính hệ thống nhằm rà soát, đơn giản hóa và loại bỏ bớt các thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.