Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/06/2021

Tin tức

Tổ chức, cá nhân cần làm gì khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

(21/04/2020)

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(21/04/2020)

Từ ngày 22/5/2020, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có hiệu lực thi hành. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mà thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định rõ.

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

(09/04/2020)

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

(08/04/2020)

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt cấp bách được ưu tiên giải quyết thuộc các cơ quan hành chính nhà nước phải được công khai trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến (các app) của cơ quan, đơn vị nếu có.