Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Chính phủ

14/05/2019 14:34 CH Xem cỡ chữ

Loại văn bản
Số văn bản
Tên văn bản
Ngày ban hành
Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 7/8/2017
Chỉ thị 15/CT-TTg Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 5/7/2013
Quyết định 986/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 8/6/2013
Nghị định 48/2013/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 14/5/2013
Quyết định
263/QĐ-TTg
5/3/2012
Nghị quyết
30c/NQ-CP
8/11/2011
Nghị quyết
94/NQ-CP
27/9/2011
Nghị quyết
71/NQ-CP
27/12/2010
Nghị quyết
70/NQ-CP
27/12/2010
Nghị quyết
69/NQ-CP
27/12/2010
Nghị quyết
68/NQ-CP
27/12/2010
Nghị quyết
67/NQ-CP
24/12/2010
Nghị quyết
66/NQ-CP
23/12/2010
Nghị quyết
64/NQ-CP
21/12/2010
Nghị quyết
63/NQ-CP
21/12/2010
Nghị quyết
62/NQ-CP
17/12/2010
Nghị quyết
61/NQ-CP
17/12/2010
Nghị quyết
60/NQ-CP
17/12/2010
Nghị quyết
59/NQ-CP
17/12/2010
Nghị quyết
58/NQ-CP
17/12/2010
Nghị quyết
57/NQ-CP
15/12/2010
Nghị quyết
56/NQ-CP
15/12/2010
Nghị quyết
55/NQ-CP
14/12/2010
Nghị quyết
54/NQ-CP
10/12/2010
Nghị quyết
53/NQ-CP
10/12/2010
Nghị quyết
52/NQ-CP
10/12/2010
Nghị quyết
51/NQ-CP
10/12/2010
Nghị quyết
50/NQ-CP
10/12/2010
Nghị quyết
49/NQ-CP
9/12/2010
Nghị quyết
48/NQ-CP
9/12/2010
Nghị định
63/2010/N Đ-CP
8/6/2010
Nghị quyết
25/NQ-CP
2/6/2010
Công văn
2347/TTg-TCCV
30/11/2009
Nghị định
20/2008/NĐ-CP
14/2/2008

Lượt truy cập: 3148

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)