Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Bộ Thông tin và Truyền thông

24/12/2019 11:23 SA Xem cỡ chữ

Loại văn bản
Số văn bản
Tên văn bản
Ngày ban hành
Quyết định 2232/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 20/12/2019
Quyết định 2228/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 20/12/2019
Quyết định 2221/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ 19/12/2019
Quyết định 2220/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 19/12/2019
Quyết định 2111/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/12/2019
Quyết định 1388/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/08/2019
Quyết định 971/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 26/06/2019
Quyết định 160/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 12/2/2019
Quyết định 2239/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 28/12/2018
Quyết định 2099/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 4/12/2018
Quyết định 2060/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực CNTT, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 30/11/2018
Quyết định 1361/QĐ-BTTTT Về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" 16/8/2018
Quyết định 1360/QĐ-BTTTT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/8/2018
Quyết định 968/QĐ-BTTTT Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/6/2018
Quyết định 529/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/4/2018
Quyết định 416/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/3/2018
Quyết định 45/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 16/01/2018
Quyết định 32/QĐ-BTTTT Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 12/01/2018
Quyết định 2438/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 29/12/2017
Quyết định 2427/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 29/12/2017
Quyết định 2238/QĐ-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Quyết định 688/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 05/12/2017
Quyết định 731/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
13/5/2015
Quyết định 540/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/4/2015
Quyết định 439/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 01/04/2015
Quyết định 195/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/02/2015
Quyết định 158/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/02/2015
Quyết định 2106/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 31/12/2015
Quyết định 2025/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông 26/12/2015
Quyết định 1386/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/9/2014
 Quyết định  777/QĐ-BTTTT  Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông  10/06/2014
Quyết định 444/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 15/04/2014
Quyết định 207/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 03/03/2014
Quyết định 176/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 21/02/2014
Quyết định 1487/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/11/2013
Quyết định 1395/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 30/10/2013
Quyết định 1134/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/9/2013
Quyết định 573/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 24/5/3013
Quyết định 347/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/04/2013
Quyết định 344/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/4/2013
Quyết định 312/QĐ-BTTTT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông 29/03/2013
Quyết định 178/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013 04/03/2013
Quyết định 1653/QĐ-BTTTT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/9/2012
Quyết định 1609/QĐ-BTTTT Về việc thông qua phương án đơn giản hóa 07 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/08/2012
Quyết định
1155/QĐ-BTTTT
29/6/2012
Công văn
17  -CV/ĐTNB
3/5/2012
Quyết định
744/QĐ-BTTTT
3/5/2012
Quyết định
696/QĐ-BTTTT
26/04/2012
Quyết định
642/QĐ-BTTTT
19/04/2012
Quyết định
430/QĐ-BTTTT
16/03/2012
Quyết định
263/QĐ-TTg
5/3/2012
Quyết định
235/QĐ-BTTTT
09/02/2012
Quyết định
109/QĐ-BTTTT
17/1/2012
Quyết định
1908/QĐ-BTTTT
16/11/2011
Quyết định
1800/QĐ-BTTTT
01/11/2011
Quyết định
1759/QĐ-BTTTT
27/10/2011
Quyết định
1200/QĐ-BTTTT
01/08/2011
Quyết định
1175/QĐ-BTTTT
29/07/2011
Công văn
269/VP-KSTTHC
13/06/2011
Công văn
224/VP-KSTTHC
24/05/2011
Công văn
461/VP-T30
19/11/2010
Quyết định
1603/QĐ-BTTTT
27/10/2010
Công văn
2945/BTTTT-VP
09/09/2010
Quyết định
1076/QÐ-BTTTT
23/07/2010
Công văn
2229/BTTTT-VP
14/07/2010
Báo cáo
28/BC-BTTTT
31/05/2010
Quyết định
425/QĐ-BTTTT
31/03/2010
Quyết định
1477/QÐ-BTTTT
26/10/2009
Công văn
3305/BTTTT-VP
15/10/2009
Quyết định
1273/QÐ-BTTTT
09/09/2009
Quyết định
1135/QÐ-BTTTT
14/08/2009

Lượt truy cập: 4875

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)